Gospodarka wodno-ściekowa

Woda jest podstawowym zasobem dla wszelkich form życia na naszej planecie. Gospodarka wodna więc powinna być rozumiana jako dostarczenie ludności, gospodarce, przemysłowi oraz rolnictwu wystarczającej ilości wody użytkowej. Z uwagi na fakt , że woda słodka stanowi tylko 3% ogółu wody na Ziemi, a dla ludności dostępne jest jedynie 0,08% oraz fakt ciągłego rozwoju wszystkich dziedzin życia człowieka i ciągle rosnące zapotrzebowanie na wodę skłania do zwrócenia uwagi na jej ochronę i racjonalne wykorzystywanie. Nie można jednak rozpatrywać tego problemu bez zwrócenia szczególnej uwagi na ochronę środowiska, obie te dziedziny łączy właśnie woda, która jest podstawowym elementem środowiska przyrodniczego więc także racjonalne zarządzanie jej zasobami powinno być priorytetem dla każdego z nas. Chcąc wyjść naprzeciw tym problemom chcemy zachęcić Państwa do współpracy w zakresie dotyczącym wykonania kompletnych dokumentacji projektowych dotyczących szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej:

  • Sieci i przyłączy wodociągowych

  • Sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej

  • Sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej

  • Oczyszczalni ścieków

  • Stacji uzdatniania wody

  • Składowisk odpadów

  • Ujęć śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych

  • Rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych

 

Copyright by "Per-Fekt" Jakub Dłużewski Wszystkie prawa zastrzeżone.